กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ - Pic @ Home - Utdhome Board มองผ่านเลนส์ อุตรดิตถ์ :: Utdhome.com - Powered by Discuz!
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์

คณะกรรมการกลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ที่ปรึกษา
นายธวัชชัย ประสิทธิ์นราพันธุ์
น.พ.สุทิน จันทิมา
น.พ.เพทาย เตโชฬาร
พ.ต.ท.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
พ.ต.ท.เศรษฐวุฒิ รอดจันทร์
ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น
คณะกรรมการอำนวยการ
1. พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง ประธานกลุ่ม
2. นายปรีชา โตมี รองประธาน
3. น.พ.สามารถ ตั้งเจริญไพศาล รองประธาน
4. นายวินัย สมประสงค์ เลขานุการ
5. นายจตุพร บุญเรศ ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางศรีสุดา สุปน ผู้ช่วยเลขานุการ
7. จ.ส.อ.ฤทธิรงค์ แก้ววงศ์วาร นายทะเบียน
8. นายสุสรดิษฐ์ ทองเปรม ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นายมานพ ชมเหว่า ผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายประสิทธิ์ อยู่อ้น เหรัญญิก
11. นายนภดล โสมนัสพงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นายเกรียงวุธ ภูริสัตย์ ปฏิคม
13. นายชฏิล รอดเนียม ปฏิคม
14. พ.ต.ต.ประพันธ์ อินดี ปฏิคม
15. นายอุดม สอนจิตต์ ประชาสัมพันธ์
16. นางกมนวรรณษ์ วัฒนศรีทานัง ประชาสัมพันธ์
17. น.ส.พิมลพรรณ บุณยะประภูติ ประชาสัมพันธ์
18. นายเรืองวิทย์ ล้อศิริรัตน์ สวัสดิการ
19. นายชัชวาล ยิ้มเพชร สวัสดิการ
20. ด.ต.ชาตรี ถมยา สวัสดิการ
คณะกรรมการกลางเขตพื้นที่ต่างๆ
1. นายเฉลิมพล อินทชัยศรี กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
2. นายศุภชัย ทานะขันธ์ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
3. พ.ต.สุทธิศักดิ วงษ์ยอด กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
4. นางนันทน์นภัส ชาติรังสรรค์ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
5. พ.อ.อ.ศักดิ์ชัย อินทอง กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
6. นายนุกูล แสงทอง กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
7. ด.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์พุฒิ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
8. นายพจน์ เนียมพุ่มพวง กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
9. ร.อ.สุพจน์ อินเมือง กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
10. นายชัยพร พึ่งบัว กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
11. นายบุญเลี้ยง วงศ์สละ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
12. นายประทีป เคลือบพ่วง กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
13. นายจิระ น่วมศิริ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
14. นายสุริยะ อยู่สืบ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
15. นายอนุสรณ์ สวนนุ่ม กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
16. นายมรกต ศรีจันทร์ทับ กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
17. นายอนันต์ ปิ่นนาค กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
18. นายวสันต์ พุ่มฟัก กรรมการพื้นที่ภาคเหนือ
19. นายวิชรัตน์ บุปผาพันธุ์ กรรมการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. นายนรชัย แก้วประโลม กรรมการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21. พ.อ.คัมภีร์ พงษ์วิชัย กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
22. นายณฤทธิ์ เที่ยงบูทวี กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
23. นายเกรียงไกร เพิ่มศรีพงศ์ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
24. นางนพวรรณ เพิ่มศรีพงศ์ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
25. นายสมบูรณ์ เหล่าขจรเจริญกิจ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
26. พ.จ.อ.ศรชัย ใสสีสูบ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
27. นายประเสริฐ ปั้นเคลือบ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
28. นายฤทธี สิงห์ประพันธ์ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
29. นายวัชระ กัลปนารถ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
30. นายสมโภช ชูมิตร กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
31. นายไพรัช ขันธบุญ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
32. นางทิพวรรณ พันธุ์มณี กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
33. นายวัลลภ เชื้อผาเต่า กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
34. น.ส.พิไล เล็กวิไล กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
35. น.ส.มยุรา มหาเจริญ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
36. นายทนงศักดิ์ สังขทรัพย์ กรรมการพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
37. นายชัยวิทย์ เลี้ยงประเสริฐ กรรมการกรรมการพื้นที่ภาคใต้
38. นางวงเดือน ขำน้ำคู้ กรรมการกรรมการพื้นที่ภาคใต้
เว็บไซด์กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd-school563.com

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาส พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็นพลตรี  เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2551 ณ ร้านอาหารโอยั้วะ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ไฟลล์แนบ

ภาพนิ่ง17-1.jpg (81.98 KB)

2009-9-3 21:00

ภาพนิ่ง17-1.jpg

TOP

งานเลี้ยงสังสรรค์ 25 ปี ของ ชมรมเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ ร้านอาหารครัวริมชล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2552 ของ ม.ศ. 5.63 (วิทย์-คณิต) โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2525-2526 มีเพื่อนมาร่วมงาน 44 คน ประกอบด้วย
1.พลตรีนักรบ บุญบัวทอง
2.พันตำรวจโทเสฏฐวุฒิ รอดจันทร์
3.พันตำรวจโทสมศักดิ์ อู่ตุ้ม
4.นายแพทย์สามารถ ตั้งเจริญไพศาล
5.นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร
6.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น
7.พันตำรวจตรีประพันธ์ อินดี
8.พันตรีสุทธิศักดิ์ วงษ์ยอด
9.พันจ่าอากาศศักดิ์ชัย อินทอง
10.ดาบตำรวจชาตรี ถมยา
11.ดาบตำรวจทวีศ้กดิ์ วงศ์พุฒิ
12.วินัย สมประสงค์
13.นฤมล ข้างจะงาม
14.เฉลิมพล อินทชัยศรี
15.ชฎิล รอดเนียม
16.สมบูรณ์ เหล่าสขจรเจริญกิจ
17.ชัยพร พื่งบัว
18.บุญเลี้ยง วงศ์สละ
19.ฤทธี สิงห์ประพันธ์
20.เรืองวิทย์ ล้อศิริรัตน์
21.เรืองโรจน์ เที่ยงบูทวี
22.เกรียงไกร เพิ่มศรีพงศ์
23.ธวัชชัย ประสิทธิ์นราพันธุ์
24.นพวรรณ ทองปากน้ำ
25.ร้อยเอกสุพจน์ อินเมือง
26.พจน์ เนียมพุ่มพวง
27.วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์
28.ชัชวาลย์ ยิ้มเพชร
29.เกรียงวุธ ภูริสัตย์
30.ประทีป เคลือบพ่วง
31.จิระ น่วมศิริ
32.วิภา ทองอ่ำ
33.พิมลพรรณ บุณยะประภูติ
34.วงเดือน อ่อนละมูล
35.จ่าสิบเอกฤทธิรงค์ แก้ววงศ์วาร
36.อุดม สอนจิตต์
37.ประสิทธิ์ อยู่อ้น
38.ศุภชัย ทานะขันธ์
39.สุสรดิษฐ์ ทองเปรม
40.นภดล โสมนัสพงศ์
41.มานพ ชมเหว่า
42.ปรีชา โตมี
43.ปรีชา อยู่สืบ
44.จตุพร บุญเรศ

ไฟลล์แนบ

DSC01272-1.jpg (62.75 KB)

2009-9-3 21:04

DSC01272-1.jpg

TOP

รุ่นเขามีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้น รุ่นน้องขอคาระวะคราบ

TOP

??????????

[ แก้ไขล่าสุด sumphano เมื่อ 2009-9-4 15:33 ]

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดประชุม ร่างระเบียบกลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14-15 มี.ค. 2552

ไฟลล์แนบ

26049-496537.jpg (93.14 KB)

2009-9-7 17:23

26049-496537.jpg

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาส พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีนักรบ บุญบัวทอง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 ณ ร้านอาหาร The Local Restaurant ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ไฟลล์แนบ

26049-496540.jpg (82.86 KB)

2009-9-7 17:27

26049-496540.jpg

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาส พ.ต.ต.ประพันธ์ อินดี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สารวัตรปราบปราม สน.บางบอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2552 ณ ร้านอาหาร เพลินซีฟู้ด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ไฟลล์แนบ

26049-496542.jpg (94.44 KB)

2009-9-7 17:28

26049-496542.jpg

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นัดพบหารือเตรียมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2553 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2552 ณ ร้านอาหารระเบียงชมสวน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ไฟลล์แนบ

26049-496544.jpg (95.29 KB)

2009-9-7 17:29

26049-496544.jpg

TOP

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาส พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็นพลตรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2551 ณ ร้านอาหารโอยั๊วะ ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ไฟลล์แนบ

26049-496533.jpg (93.42 KB)

2009-9-7 17:30

26049-496533.jpg

TOP

ภาพประทับใจสังสรรค์ปีใหม่ 2 ม.ค. 2552
แถวยืน : พิมลพรรณ บุณยะประภูติ/วงเดือน ขำน้ำคู้/นพวรรณ เพิ่มศรีพงศ์/กมนวรรณษ์ วัฒนศรีทานัง
แถวนั่ง : คุณป้าทองคำ (แม่เพื่อนวิ)/นันท์นภัส ชาติรังสรรค์

ไฟลล์แนบ

26049-510043.jpg (93.94 KB)

2009-9-7 17:31

26049-510043.jpg

TOP

เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
น.พ.เพทาย เตโชฬาร และ ด.ต.ชาตรี ถมยา

ไฟลล์แนบ

26049-497047.jpg (94.49 KB)

2009-9-7 17:32

26049-497047.jpg

TOP

เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
น.พ.สามารถ ตั้งเจริญไพศาล/ ด.ต.ชาตรี ถมยา/ สุริยะ อยู่สืบ และ ประสิทธิ์ อยู่อ้น

ไฟลล์แนบ

26049-497056.jpg (95.49 KB)

2009-9-7 17:32

26049-497056.jpg

TOP

เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง/ วินัย สมประสงค์ และ ฤทธี สิงห์ประพันธ์

ไฟลล์แนบ

26049-497082.jpg (99.89 KB)

2009-9-7 17:33

26049-497082.jpg

TOP

เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
มานพ ชมเหว่า/ ศรีสุดา สุปน/ กมนวรรณษ์ วัฒนศรีทานัง/ พ.ต.สุทธิศักดิ์ วงษ์ยอด/ ปรีชา โตมี/ เรืองวิทย์ ล้อศิริรัตน์

ไฟลล์แนบ

26049-497092.jpg (95.42 KB)

2009-9-7 17:34

26049-497092.jpg

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่